PREHĽAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné pokyny

Nasledujúce pokyny poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré umožňujú vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Zaznamenávanie údajov na našej webovej stránke

Kto zodpovedá za zaznamenávanie údajov na našej webovej stránke?

Spracúvanie údajov na tejto webovej stránke zabezpečuje prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v časti Impressum tejto webovej stránky.

Ako získavame vaše údaje?

Vaše údaje získavame tak, že nám ich oznámite. Pri tom môže ísť o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Iné údaje zaznamenávajú automaticky pri návšteve webovej stránky naše IT systémy. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas otvorenia stránky). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky, len čo otvoríte našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov získavame na zabezpečenie bezchybného zobrazovania webovej stránky. Iné údaje sa môžu používať na analýzu vašich reakcií používateľa.

Aké práva máte vzhľadom na svoje údaje?

Kedykoľvek máte právo dostať bezplatne informáciu o pôvode, príjemcovi a účele svojich uchovávaných osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tomto zmysle a s ďalšími otázkami na tému ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v časti Impressum. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích poskytovateľov služieb

Pri návšteve našej webovej stránky môžu byť štatisticky vyhodnocované vaše aktivity pri prehliadaní stránok. Používajú sa na to predovšetkým súbory cookie a tzv. analytické programy. Vaše správanie na internete sa spravidla analyzuje anonymne; tieto aktivity nemôžu viesť k vášmu vysledovaniu. Proti tejto analýze môžete namietať alebo ju môžete zablokovať nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach vyjadrenia nesúhlasu vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

VŠEOBECNÉ POKYNY A POVINNÉ INFORMÁCIE

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi manipulujeme diskrétne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov, ako aj s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú vašu osobnú identifikáciu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje aj, ako a na aký účel sa tak deje.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii pomocou elektronickej pošty) môže vykazovať bezpečnostné nedostatky. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Upozornenie na zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracúvanie údajov na tejto webovej stránke je:

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen

Telefón: +4983318570
E-mail: info@christ-ag.com

Zodpovedný subjekt je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch na spracúvanie osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov

Predpokladom mnohých operácií na spracúvanie údajov je váš výslovný súhlas. Svoj deklarovaný súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť zaslaním neformálneho e-mailu. Toto odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti spracúvania údajov až do momentu odvolania súhlasu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej osobe v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, urobíme tak, len ak to bude technicky realizovateľné.

Šifrovanie SSL, resp. TLS

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo žiadosti o informácie, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, šifrovanie SSL, resp. TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, že sa riadok s adresou prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámky v riadku prehliadača.

Pri aktívnom šifrovaní SSL, resp. TLS nedokážu tretie osoby sledovať údaje, ktoré nám posielate.

Informácie, zablokovanie, vymazanie

V súlade s platnými zákonnými ustanoveniami máte vždy právo na bezplatné informácie o svojich uchovávaných osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov, a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v časti Impressum.

Nesúhlas so zasielaním reklamných e-mailov

Týmto vyjadrujete nesúhlas s používaním kontaktných údajov zverejnených v rámci informačnej povinnosti (povinnosti Impresum) na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na uplatnenie krokov pri nevyžiadanom poslaní reklamných materiálov, napr. prostredníctvom nevyžiadanej elektronickej pošty.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zákonom predpísaná zodpovedná osoba

Pre našu spoločnosť sme menovali zodpovednú osobu.

PCK IT Solutions
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Johannes Landerer
Edisonstraße 1
D-87437 Kempten

Telefón: +49 831 56400 500
E-mail: datenschutz@pck-it.de

ZÍSKAVANIE ÚDAJOV NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Súbory cookie

Internetové stránky používajú čiastočne tzv. súbory cookie. Súbory cookie nespôsobia vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na zvýšenie používateľskej prívetivosti, efektívnosti a bezpečnosti našich webových stránok. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré ukladá prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „relačné cookie“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nezmažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú opätovnú identifikáciu vášho prehliadača pri nasledujúcej návšteve.

Svoj internetový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o použití súborov cookie a povolili ich len v jednotlivých prípadoch, zamietli ich používanie v určitých prípadoch alebo všeobecne, ako aj aktivovali automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Deaktivácia súborov cookie môže ovplyvniť funkčnosť tejto internetovej stránky.

Súbory cookie potrebné na vykonanie elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých, vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka) sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pri ukladaní iných súborov cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania na internete) budú tieto súbory cookie uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov samostatne.

Súbory denníka servera

Prevádzkovateľ stránok získava a automaticky uchováva informácie v tzv. súboroch denníka servera, ktoré nám váš prehliadač posiela automaticky. Sú to tieto informácie:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • referrer URL
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • čas výzvy zo servera
  • IP adresa

Tieto údaje sa nekombinujú s inými dátovými zdrojmi.

Základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo na umožnenie predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme si vaše údaje z dotazníkového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje nepostúpime bez vášho súhlasu.

Údaje uvedené v kontaktom formulári sa preto spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť zaslaním neformálneho e-mailu. Toto odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti úkonov na spracúvanie údajov vykonaných až do momentu odvolania súhlasu.

Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári zostanú u nás, až kým nás požiadate o ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas s uchovávaním, alebo zanikne účel uchovávania údajov (napr. po ukončenom spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – predovšetkým lehoty na uchovávanie – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Na využívanie doplnkových funkcií na stránke sa môžete zaregistrovať na našej webovej stránke. Údaje, ktoré ste pri registrácii zadali, použijeme iba na účely využívania aktuálnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje požadované pri registrácii musíte uviesť úplne. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

Pri dôležitých zmenách, napríklad v rozsahu ponuky alebo pri technicky nevyhnutných zmenách, použijeme e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás týmto spôsobom informovali.

Údaje uvedené pri registrácii sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť zaslaním neformálneho e-mailu. Odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti už vykonaného spracúvania údajov.

Údaje zaznamenané pri registrácii budeme uchovávať dovtedy, kým budete registrovaný na našej webovej stránke a následne ich vymažeme. Zákonné lehoty na uchovávanie zostávajú nedotknuté.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A MARKETING

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané súbory „cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú.

Analytické súbory cookie spoločnosti Google sa uchovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov, aby dokázal optimalizovať nielen svoju webovú ponuku, ale aj svoj marketing.

Anonymizácia IP adries

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu na anonymizáciu IP adries. Vďaka tomu zabezpečí spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátenie vašej IP adresy pred jej prenesením do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa do servera spoločnosti Google v USA prenesie úplná IP adresa, kde sa skráti. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, zostavenie správy o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi aplikácie. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme ale na to, že v takomto prípade nemusia plnohodnotne fungovať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytváraných pomocou súborov cookie týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane IP adresy), ako aj ich spracúvaniu spoločnosťou Google tak, že si pomocou nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete zásuvný modul dostupný pre svoj prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nesúhlas so zhromažďovaním údajov

Získavanie vašich údajov pomocou služby Google Analytics môžete znemožniť kliknutím na nasledujúci odkaz. Aktivuje sa súbor cookie opt-out na vyjadrenie nesúhlasu, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Deaktivácia Google Analytics.

Viac informácií o spracúvaní používateľských údajov službou Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografické údaje pri používaní služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Umožňuje zostavovanie správ obsahujúcich informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy spoločnosti Google súvisiacej so záujmami, ako aj z údajov o návštevníkoch od neautorizovaných poskytovateľov. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach reklamy vo svojom účte Google, alebo môžete zaznamenávanie svojich údajov službou Google Analytics úplne zakázať, ako sa uvádza v bode „Nesúhlas so zaznamenávaním údajov“.

INFORMAČNÝ LETÁK

Údaje informačného letáka

Keď budete chcieť odoberať informačný leták ponúkaný na webovej stránke, budeme od vás potrebovať e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, či ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a či súhlasíte so zasielaním informačného letáka. Nebudeme získavať žiadne ďalšie údaje a ak áno, len na dobrovoľnej báze. Tieto údaje použijeme výlučne na zasielanie vyžiadaných informácií a neposkytneme ich tretím stranám.

Spracúvanie údajov zadaných do prihlasovacieho formulára pre informačný leták sa vykoná výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas s uchovávaním údajov, e-mailových adries, ako aj ich využitím na účely zasielania informačného letáka môžete kedykoľvek zrušiť, napríklad pomocou odkazu „Odhlásiť“ v informačnom letáku. Odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti úkonov už vykonaných na spracúvanie údajov.

Údaje, ktoré u nás ukladáte na účely odberu informačného letáka, uchovávame až do vášho vyňatia z odberu informačného letáka a po zrušení odberu informačného letáka ich vymažeme. Údaje, ktoré sa u nás uchovávali na iný účel (napr. e-mailové adresy pre okruh členov), tým nie sú nijak dotknuté.

ZÁSUVNÉ MODULY A NÁSTROJE

YouTube

Naša webová stránka používa zásuvné moduly stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich internetových stránok s podporou zásuvného modulu YouTube, pripojíte sa na servery spoločnosti YouTube. Server YouTube tak získa informáciu o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Keď ste prihlásený do svojho účtu YouTube, umožňujete tým platforme YouTube priradenie svojich reakcií pri používaní internetu priamo svojmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Platformu YouTube používame na sugestívnu prezentáciu našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Viac informácií o spracúvaní používateľských údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

Táto stránka používa na jednotné zobrazenie typov písma takzvané webové fonty, ktoré poskytuje Google. Pri otvorení stránky načíta váš prehliadač potrebné webové fonty do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača na korektné zobrazenie textov a typov písma.

Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, nadviazať spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google pritom dostane informáciu o tom, že ste pomocou svojej IP adresy otvorili našu webovú stránku. Službu Google Web Fonts používame v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije váš počítač štandardný typ písma.

Ďalšie informácie o službe Google Web Fonts nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/